Aanmelden als nieuw lid   

Beleidsplan

Samen in koers!

Beleidsplan 2022-2025

  

 

VOORWOORD

 

Voor u ligt het beleidsplan van Wielervereniging Meteoor Assen-Roden. Dit beleidsplan heeft tot doel om voor de komende jaren richting te geven aan de te zetten stappen voor de vereniging. De aanleiding voor het schrijven van het beleidsplan is geweest dat de vereniging door het aftreden van het toenmalige bestuur behoefte had aan een gedegen visie voor de toekomst. Deze visie, en bijkomende doelen, zijn samengesteld met behulp van input van de leden van de vereniging. Zo heeft iedereen de gelegenheid gekregen om aan te geven hoe zij de vereniging typeren, wat sterke punten zijn en wat er eventueel nog verbeterd zou kunnen worden. Onze hartelijke dank gaat dan ook uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan dit plan. Het proces en schrijven van dit plan is begeleid door senior verenigingsadviseur Anne Prins van SportDrenthe, waarvoor onze hartelijke dank!

 

Zo nodig kan dit plan ieder jaar worden geactualiseerd.

 

Wij hopen van harte om, samen met alle leden, trainers, ouders/verzorgers, sponsoren en commissieleden, te kunnen bouwen aan onze prachtige vereniging!

 

Met sportieve groet,

 

Het projectteam beleidsplan 2022-2025

Peter Bouwers, Walter Stoop, Ronald Dinkelman, Xander Heyden, Mieke Nieuwenhuis en Willeke de Jong

 

INHOUDSOPGAVE

 

 1. Korte terugblik
 2. Toekomstige koers van de vereniging
 3. Organisatiestructuur
 4. SWOT analyse
 5. Doelen voor de komende jaren
 6. Financieel overzicht
 7. Slotwoord
 8. Bijlage I

   

  KORTE TERUGBLIK

  Op 1 januari 2004 is WV Meteoor Assen-Roden opgericht na de fusie van AWC Meteoor en WV Assen-Roden. Destijds is het volgende bericht gepubliceerd:

   

  Aan het besluit ging ruim een jaar van besprekingen en onderling aftasten vooraf. Hoewel er cultuur verschillen binnen beide verenigingen werden geconstateerd, waren de beide besturen het er al snel over eens, dat het voor de wielersport in Assen een goede zaak zou zijn als er samen verder zou worden gegaan. De inbreng van renners door de WV Assen-Roden en de wedstrijd- en vrijwilligers organisatie door AWC Meteoor staan vanaf 1 januari 2004 borg voor een sterke, goed georganiseerde vereniging in Noord Drenthe.

  De nieuwe vereniging telt straks ruim 125 actieve renners, organiseert een 7-tal wedstrijden in Noord Drenthe, een aantal trainingswedstrijden in Ekehaar en telt een grote schare vrijwilligers die ingezet worden bij de organisatie van deze wedstrijden, maar ook bij de Asser Jeugdtour en de Winter Triatlon.

  Inmiddels is het 18 jaar later en staat er nog steeds een prachtige wielervereniging waarin prestatie en plezier hand in hand gaan. Anno september 2021 zijn er 121 leden, waarvan 34 jeugdleden, 3 ID (intellectual disability) renners/rensters, 20 nieuwelingen (m/v) en 19 junioren (m/v) en 16 amateur/belofte/elite dames en 8 amateur heren. De overige 21 leden zijn trainers, vrijwilligers, juryleden, commissie- en bestuursleden. In het verleden zijn er gedegen dames en heren amateur/elite teams actief geweest binnen de vereniging en lag het accent minder op de jeugd. Terwijl WV Meteoor Assen-Roden heeft zich de laatste jaren (heeft) gevormd tot een vereniging die zich vooral op jeugd tot ongeveer 18 jaar richt.

   

  Vele profrenners hebben hun wortels bij onze wielervereniging, zoals Bert-Jan Lindeman, Martijn Verschoor, Roy Eefting, Marc de Maar, David Haverdings en Maike van der Duin. Nog steeds worden er elk jaar menig kampioenstruien door onze renners toegeëigend op de disciplines wegrit, tijdrijden, veldrijden, mountainbiken en baanwielrennen.

   

   

  DE TOEKOMSTIGE KOERS VAN DE VERENIGING

  Onze missie is om voor iedereen in Assen en omgeving, die verknocht is aan de wielersport, de gelegenheid te bieden om zichzelf te kunnen ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau.

   

  De visie van onze vereniging is om ‘Samen in koers’ te kunnen genieten van de wielersport. Dit wordt o.a. bereikt door:

  • Renners en rensters van alle leeftijden en niveaus zijn welkom.
  • Gemoedelijkheid en plezier zijn de grootste drijfveren, dan komt prestatie komt dan vanzelf.
  • Financiële stabiliteit.
  • Gemotiveerde vrijwilligers, bekwaam en bevoegd kader en een bekwaam bestuur.

   

  Om deze koers te volgen gaat de vereniging zich de komende jaren o.a. richten op het vergroten van het aantal leden, met name van 18 jaar en ouder. Ook worden de beleidsstukken, zoals de statuten en het huishoudelijk reglement, vernieuwd en wordt de website heringericht. Daarnaast worden de sponsoren meer betrokken bij de vereniging. Waardering naar hen zal ook meer aandacht krijgen. Het donateurschap gaat ook een plek krijgen binnen het ledenbestand. Verder wordt de wedstrijdcommissie verstevigd, zodat wij, voor elk van de verschillende categorieën die onze vereniging rijk is, minstens één wedstrijd kunnen organiseren.

   

   

  ORGANISATIESTRUCTUUR

  De algemene ledenvergadering beslist over het te volgen beleid. De vereniging wordt bestuurd door 5 bestuursleden. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen die leidinggeven aan zeven

  commissies. Deze commissies worden op hun beurt ondersteund door verschillende vrijwilligers. In het onderstaande volgende organogram zal wordt de structuur van de vereniging verder uiteengezet worden.

   

  De taken van het bestuur (bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene bestuursleden), bestaat uit de volgende zaken:

  • Het leiden van de vereniging
  • Secretariaat (verslaglegging, post, archief, website)
  • Financiën (begroting, jaarverslag, betalingen, sponsoring en verzekeringen)
  • Coördinatie van de verschillende commissies

   

  De voorzitter is belast met het leiden van de vereniging. Hij/zij representeert deze indien nodig bij

  externe gelegenheden en bewaakt de dagelijkse gang van zaken. Ook is de voorzitter het eerste

  aanspreekpunt binnen de vereniging.

   

  De secretaris is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie. Voor externe partijen is de secretaris het eerste aanspreekpunt.

   

  De penningmeester kent als grootste verantwoordelijkheid de financiën van de vereniging. Dit houdt in dat de penningmeester contributie int, rekeningen betaalt en zowel een begroting alsmede een financieel jaarverslag opstelt. Daarnaast is de penningmeester belast met de ledenadministratie.

   

  De algemene bestuursleden zijn belast met overige zaken. Daarnaast zijn zij ook het aanspreekpunt voor bepaalde commissies. Zie Bijlage I voor beschrijvingen van de taken per commissie.

   

  In onderstaand organogram wordt de structuur van de vereniging uiteengezet.

  Figuur 1. Organogram WV Meteoor Assen-Roden

   

  organogram-wv-mar

   

   

  OVERZICHT (INTERNE) STERKE KANTEN EN VERBETERPUNTEN EN (EXTERNE) KANSEN EN BEDREIGINGEN

  Om te weten waar WV Meteoor Assen-Roden op dit moment staat in haar omgeving, is een zogenoemde SWOT-analyse uitgevoerd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de sterke punten en verbeterpunten van de club, en welke bedreigingen en kansen zich er voordoen.

   

  Figuur 2. SWOT analyse WV Meteoor Assen-Roden

  swot

   

   

  DE DOELEN VOOR DE KOMENDE JAREN

  Doel met te ondernemen activiteiten

  Periode

  Verantwoordelijk

  1. Verbeteren van het technische kader

  1.1. Reservemateriaal (wielen etc) vernieuwen

  1.2. Leenfietsen opknappen

  1.3. Accommodatie

  1.4. Kaderbeleid verankeren: opleidingen WT2, ploegleider etc.

  2022 - 2025

   

  1e kwartaal 2022

   

  Doorlopend

  Doorlopend

  Doorlopend

  Algemeen bestuurslid

   

  Technische commissie

   

  Technische commissie

  Technische commissie

  Bestuur

   

  2. Werven van (18+) leden (dames en heren)

  2.1. Wervingsactie op sociale media en mond-tot-mond reclame.

  2.2. Woensdagmiddag clinics jeugd onderzoeken

  2.3. Samenstelling van kader (ploegleiding, trainer(s) en vrijwilliger(s) etc)

  2022 - 2025

   

  2022

   

  2023

   

  Doorlopend

  Secretaris

   

  mediacommissie en alle leden

   

  jeugdtrainers

   

  opleidingscommissie

  amateurcommissie

  trainerscommissie

  3. Vrijwilligers structuur verstevigen en verduidelijken

  3.1 Organogram publiceren

  3.2 Taken, tijdsinvestering e.d. per commissie omschrijven

  3.3 Incidentele vrijwilligerstaken verhelderen (zoals verkeersregelaar bij een wedstrijd).

  3.4 Vrijwilligerstaken stimuleren

  2022 - 2025

   

  2022

  3e kwartaal 2022

   

  4e kwartaal 2022

   

   

  Doorlopend

  Voorzitter

   

  Bestuur

  Bestuur

   

  Bestuur

   

   

  Bestuur

  4. Verbeteren van de in- en externe communicatie

  4.1 Jaarkalender met de vaste activiteiten/kampen van de vereniging

  4.2 Verbeteren van de website

  4.2. Nieuwsbrief in bepaalde frequentie rondsturen zodat leden, vrijwilligers en sponsoren zich meer betrokken voelen en weten wat er gebeurd.

  2022-2025

   

  1e kwartaal 2022

   

  2023

  Doorlopend

  Algemeen bestuurslid en secretaris

  Bestuur en commissies

   

  Bestuur en mediacommissie

  Bestuur en mediacommissie

  5. Sponsoring

  5.1 Nieuwe sponsoren seizoen 2022/2023/2024

  5.2 Invoering Sponsorkliks

  5.3 Donateurs wervingsactie

  5.4 Sponsor actie

  5.5 Waardering en behouden van sponsoren

  5.6 Werven sponsoren / donateurs

  5.7 Verstevigen financiële activiteiten

  2022-2025

  2021

   

  2021

  2e kwartaal 2022

  Doorlopend

  Doorlopend

   

  Doorlopend

  Doorlopend

  Sponsorcommissie

  6. Wedstrijdzaken verstevigen

  6.1. Wedstrijdcommissie uitbreiden

  6.2. De vereniging organiseert elk jaar minstens één wegwedstrijd voor de categorieën jeugd, ID renners, nieuwelingen, junioren, amateurs (dames en heren).

  6.3. De vereniging organiseert elk jaar één veldwedstrijd voor jeugd en nieuwelingen/junioren.

  2022-2025

  2022

  2023

   

   

   

   

  Doorlopend

  Algemeen bestuurslid en penningmeester

  Bestuur en wedstrijdcommissie

   

   

   

   

  Bestuur en wedstrijdcommissie

  *Noot.  De doelen worden waar nodig tussentijds aangepast, zodat het plan actueel blijft.   

   

   

  HET FINANCIEEL OVERZICHT

  In het hoofdstuk van het financieel overzicht worden de kosten en opbrengsten van de vereniging

  weergegeven.

   

  Kosten

  Opbrengsten

   

   

  Huur wielerbaan

  Sponsoren

  Afdracht KNWU

  Contributie leden

  Ploegleidersauto

  Donateurs

  Wedstrijden

  Acties

  Opleidingsgroepen

   

  Activiteiten/ kampen

   

  Overige kosten

   

   

   

  Financieel gezien zijn de inkomsten en uitgaven de afgelopen jaren goed in balans. De vereniging heeft een gezonde financiële positie en dit wil de vereniging natuurlijk proberen zo houden.

  De sponsoren leveren een grote bijdrage in de opbrengsten. We gaan de sponsoren meer aandacht geven zodat we een (nog) betere win-win situatie krijgen.

  De vereniging ontvangt contributie van de leden. Verder willen we meer donateurs aan de vereniging binden door het houden van donateursacties. Daarnaast willen we met acties nog meer opbrengsten voor de vereniging krijgen, zodat we meer financiële middelen verkrijgen om te kunnen investeren in opleiding, wedstrijden, activiteiten en materiaal, zodat we nog meer aan de leden kunnen bieden.

   

   

  SLOTWOORD

   

  Het beleidsplan ‘Samen in koers!’ dat u zojuist heeft doorgelezen, is klaar om succesvol uitgevoerd te worden. Het zou uiteraard zonde zijn als het ergens op een plank belandt. Dit beleidsplan geeft een kader en aanzet om via het bestuur en de commissies onze ambities vorm te kunnen geven richting de toekomst.

   

  Om dit te kunnen realiseren doen we een beroep op een ieders verantwoordelijkheid. Het welslagen van dit beleidsplan hangt af van de bereidheid er iets van te maken en we hebben iedereen dan ook hard nodig. Gezien de betrokkenheid van alle leden en vrijwilligers die WV Meteoor Assen-Roden altijd gekend heeft, zien we de kans van slagen erg zonnig in!

   

  We kunnen te maken krijgen met tegenslagen en alles zal niet onmiddellijk op rolletjes gaan lopen. Onderlinge samenwerking is hierbij zeer belangrijk. Dit beleidsplan wordt door het bestuur als leidraad gebruikt. Om het beleidsplan actueel te houden zal het jaarlijks getoetst - en daar waar nodig - aangepast worden.

   

  Het projectteam beleidsplan heeft onder begeleiding van senior verenigingsadviseur Anne Prins het plan met veel motivatie en plezier geschreven. We hopen dat leden en vrijwilligers het plan eveneens met genoegen hebben gelezen.

   

   

  BIJLAGE I

   

  Sponsorcommissie

  Deze commissie is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid binnen de vereniging. Zo onderhoudt

  de commissie contacten met de sponsoren, worden contracten waar nodig verlengd of verbroken

  en wordt er op zoek gegaan naar nieuwe sponsoren.

   

  Kascommissie

  De kascommissie is belast met het controleren van de financiële overzichten die door de

  penningmeester worden opgesteld. Deze dient toereikend te zijn. Daarnaast dienen financiële verslagen correct te zijn en dient de commissie hierover verslag te doen aan de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.

   

  Mediacommissie

  De mediacommissie is verantwoordelijk voor het beheren van de website en sociale media. Leden kunnen bij de commissie content aandragen voor de media, en de commissieleden gaan zelf actief informatie ophalen bij de leden voor de media. Daarnaast is het streven om jaarlijks in een huis-aan-huis blad een artikel te publiceren over de vereniging.

   

  Wedstrijdcommissie

  De wedstrijdcommissie regelt zaken aangaande het organiseren van eigen (trainings)wedstrijden. Zaken als accommodatie en sporttechnisch kader liggen in de handen valt onder de verantwoordelijkheid van deze commissie. Het beleid hierin wordt afgestemd in overleg met het algemeen bestuur.

   

  Technische commissie

  De technische commissie regelt zaken aangaande trainingen en sporttechnisch beleid. Daarnaast beheren zij het reservemateriaal en de huurfietsen. In de technische commissie zitten afgevaardigden van de jeugdcommissie, ID-cycling commissie, opleidingscommissie, amateurcommissie, en trainerscommissie.

   

  Jeugdcommissie

  In de jeugdcommissie worden alle activiteiten en beleidszaken rondom de jeugd besproken en

  afgestemd. Naast de organisatie en coördinatie van reguliere trainingen worden ook de

  activiteiten besproken binnen de commissie. Voorbeelden van jaarlijkse activiteiten die vanuit de jeugdcommissie worden georganiseerd zijn het verenigingskamp en het MTB/veld najaarskamp.

   

  Opleidingscommissie

  De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor activiteiten en beleidszaken rondom nieuwelingen en junioren. Naast de organisatie en coördinatie van reguliere trainingen wordt ook de deelname aan wedstrijden in ploegen georganiseerd.

   

  ID-cycling commissie

  De ID-cycling commissie houdt zich bezig met de organisatie rondom trainingen, wedstrijden en activiteiten voor ID-renners (renners met een ‘intellectual disability’). Leden werven is ook een taak voor deze commissie. Aangezien ID renners bijvoorbeeld ook in woongroepen wonen, brengt dit specifieke logistieke en begeleiding uitdagingen.

   

  Amateurcommissie

  Voor de renners en rensters in de amateur, belofte en elite categorie (18+ jaar) is er de amateurcommissie. Deze commissie houdt zich bezig met zaken rondom trainingen, wedstrijden en activiteiten voor de renners/rensters. Deze commissie wordt in 2022 opgericht en specifieke taken moeten dan ook nog verder worden uitgediept.

   

  Trainerscommissie

  In de trainerscommissie worden de lijnen aangaande de trainingen uitgezet, zodat ieder op zijn/haar niveau kan trainen bij de vereniging

      

  Zwaar bewolkt en 13° C met windkracht 2